Polityka prywatności

I. DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych, Administrator –NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000481874, posiadającą numer NIP: 5472148066, REGON: 243394657.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Strona, Portal – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://akademia.nav24.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. KORZYSTANIE ZE STRONY
 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • w celach marketingowych Administratora.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia (zakupu dostępu do oferowanych przez Administratora na Stronie kursów czy szkoleń) przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 2. Użytkownik, chcąc dokonać na Stronie zakupu konkretnego szkolenia bądź kursu oferowanego przez Administratora jest obowiązany wypełnić formularz zamówienia, podając obligatoryjnie dane osobowe, tj. adres e-mail, Imię, Nazwisko, numer telefonu, oraz – ewentualnie – dane do wystawienia przez Administratora faktury. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 3. Administrator oświadcza, że wykupienie konkretnego szkolenia bądź kursu oferowanego przez Administratora jest możliwe przez Użytkownika także poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. W takim wypadku Administrator wskaże Użytkownikowi jakie dane są konieczne do podania w celu zrealizowania zamówienia. Niniejsza polityka prywatności odnosi się także do zamówień składanych przez Użytkownika poza Stroną, w ramach bezpośredniego kontaktu z Administratorem.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Stronie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

IV. MARKETING

 1. CELE MARKETINGOWE
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

2. REKLAMA BEHAWIORALNA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 2. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3. MARKETING BEZPOŚREDNI

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

V. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 2. Na stronie Strony widnieją zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych. Oznacza to, że jeśli Użytkownik kliknie w jeden z takich przycisków (jak np. „Lubię to” na Facebooku) pewne informacje zostaną udostępnione dostawcom tych kanałów społecznościowych. Jeśli Użytkownik jest w tym samym czasie zalogowany na dane konto społecznościowe, dostawca usług społecznościowych może połączyć te informacje z kontem Użytkownika na kanale społecznościowym i upublicznić działania na profilu Użytkownika w taki sposób, że będą one udostępnione innym użytkownikom sieci.
 3. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych, m.in. Facebook oraz innych, mogą znajdować się na stronie Strony. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym w jakim czasie Użytkownik miał dostęp do Strony. Jeśli podczas oglądania Strony bądź przebywania na niej, Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku, dostawca jest w stanie łączyć zainteresowania Użytkownika, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie Użytkownika przez Facebook na stronie internetowej Strony należy się wylogować z konta przed rozpoczęciem przeglądania Strony.
 5. Strona zawiera także łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, jako że Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.
 6. Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityki prywatności:

VI. NEWSLETTER

 1. Administrator świadczy   usługę   newslettera   na   zasadach   określonych   w   regulaminie   osobom,  które  w  tym  celu  podały  swój  adres  e-mail.  Podanie  danych  jest  wymagane  w  celu świadczenia  usługi  newslettera,  a  ich  niepodanie  skutkuje  brakiem  możliwości  jego  wysyłki. 
 2. Świadcząc usługę newslettera Administrator korzysta z zewnętrznego narzędzia pod nazwą FreshMail. Wykorzystując narzędzie pod nazwą FreshMail Administrator powierza spółce FreshMail sp. z o.o., al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, będącej właścicielem narzędzia FreshMail, dane osobowe użytkowników Strony – imię, nazwisko, adres e-mail.
 3. Administrator zachęca do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony przez FreshMail sp. z o.o., które to zasady dostępne są w polityce prywatności: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w  celu  świadczenia  usługi  wysyłki  newslettera  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w   przypadku   kierowania   do   Użytkownika   treści   marketingowych   w   ramach   newslettera   –   podstawą   prawną   przetwarzania,   w   tym   profilowania,   jest   uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO)  w  związku  z  wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  • w  celach  analitycznych  i  statystycznych  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest  uzasadniony  interes  Administratora,  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO)  polegający  na  prowadzeniu   analiz   aktywności   Użytkowników   w   danym   Serwisie   w   celu   doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
  • w  celu  ewentualnego  ustalenia  i  dochodzenia  roszczeń  lub  obrony  przed  nimi  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest  uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust. 1 lit. f RODO).

VII. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Strona. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Stronie i dokonywanych przez niego czynności.

 1. COOKIES „SERWISOWE”
 1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 2. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

2. COOKIES „MARKETINGOWE”

 1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

3. GOOGLE ADS

 1. Strona Strony korzysta z programu Google Ads.
 2. Google Ads jest programem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). W ramach Google Ads Administrator stosuje tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz witryna Strony są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.
 3. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez strony internetowe klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.
 4. Przechowywanie plików cookie dotyczącego konwersji odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.
 5. Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.plpolicies/privacy/.
 6. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń.

IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  • Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  • Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do  żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
  •  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:
  • pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała;
  • mailowo pod adresem mailowym Administratora: akademia@nav24.pl;
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

X. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak  operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), w tym przede wszystkim:
  • Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości – jako podmiot obsługujący system przelewów internetowych Tpay, za pomocą którego możliwe jest dokonania płatności za wykupienie dostępu do kursu czy szkolenia oferowanego przez Administratora na Stronie;
  • FreshMail sp. z o.o., al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków – jako podmiot obsługujący narzędzie FreshMail, za pomocą którego realizowana jest przez Administratora usługa newslettera.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Strony do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych (jak np.: Google czy Facebook).

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
  i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XIII. DANE KONTAKTOWE

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała bądź mailowo pod adresem mailowym Administratora: akademia@nav24.pl;

XIV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na stronie Strony. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie umieszczona w widocznym miejscu w stronie Strony.

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowy, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych/bądź podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawartej z Administratorem Pani/Pana danych osoowych jest NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Towarowa 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000481874.

Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres email czy adres IP przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne w celu świadczenia przez NAV24 usług drogą elektroniczną, tj. usługi udostępniania produktów oferowanych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://akademia.nav24.pl.

NAV24 przetwarza Pani/Pana dane osobowe na dwóch podstawach:

 1. Jako administrator danych osobowych, jeżeli to Pani/Pan bezpośrednio zawarła z NAV24 umowę dot. wykupienia Produktów oferowanych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://akademia.nav24.pl.
 2. Jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, jeżeli Pani/Pana dane osobowe zostały NAV24 powierzone przez Pani/Pana administratora danych osobowych, jeżeli administrator ten wykupił dla Pani/Pana dostęp do Produktów oferowanych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://akademia.nav24.pl. W takim wypadku NAV24 oświadcza, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako procesor, na podstawie stosownej umowy powierzenia do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartej z administratorem tych danych, która to umowa spełnia wymogi RODO i gwarantuje ochronę Pani/Pana danych osobowych.

Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub przez podmioty z nim powiązane osobowo, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym i realizującym usługi na rzecz Administratora, takim jak: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, notarialne, prawnicze, finansowe, księgowe, informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pomocnicze, w celu wykonania umowy o pracę, tj. w szczególności usługi hostingowe, transportowe, kurierskie i podobne oraz klienci i kontrahenci Administratora.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu (o ile taka możliwość nie będzie sprzeczna z treścią stosunku pracy), uzyskania kopii danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, albo Pani/Pana uzasadnione interesy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług, o których mowa powyżej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dane te ulegają profilowaniu przy wykorzystaniu plików cookie, przy każdorazowym wejściu na Stronę internetową. Zbierane przez Administratora pliki cookie umożliwiają między innymi zapamiętanie preferencji użytkowników strony internetowej i jej personalizowanie w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam do użytkowników.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy i usług, o których mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie usługi przez Administratora.

Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres ul. Towarowa 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres skrzynki elektronicznej: akademia@nav24.pl.