Regulamin

I. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Strony internetowej;
 2. Konsument – Klient, który składa Zamówienie w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;
 3. Produkt – szkolenia lub kursy oferowane przez Sprzedającego na Stronie internetowej, do których Klient może wykupić dostęp;
 4. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej;
 6. Strona internetowa, Strona – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia dostępny pod adresem: https://akademia.nav24.pl;
 7. Umowa – każda umowa, na mocy której Sprzedający udostępnia Klientowi dostęp do szkoleń lub kursów oferowanych przez Sprzedającego na Stronie internetowej, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu;
 9. Sprzedający, NAV24 – NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000481874, posiadającą numer NIP: 5472148066, REGON: 243394657;
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem: https://akademia.nav24.pl jest prowadzona przez NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Produktowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000481874, posiadającą numer NIP: 5472148066, REGON: 243394657.
 2. Za pośrednictwem Strony Sprzedający oferuje Klientom możliwość wykupienia dostępu do szkoleń lub kursów oferowanych przez Sprzedającego na Stronie internetowej.
 3. Szczegółowy spis Produktów wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na Stronie internetowej.
 4. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszystkie oznaczenia Produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami Produktowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Zawarcie Umowy dot. wykupienia Produktu przez Klienta na Stronie obywa się bez konieczności dokonania przez Klienta uprzedniej rejestracji na Stronie.
 2. Aby dokonać zakupu, Klient zobowiązany jest do zamówienia danego Produktu, a następnie do wypełnienia stosownego formularza zamówienia, dostępnego na Stronie, swoimi danymi, jak również do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz treść polityki prywatności Strony internetowej.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, Strona internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Strony w celu prowadzenia działalności komercyjnej);
  • korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Strony, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Klienta wykupuje dany Produkt per user. Oznacza to, że z danego Produktu może korzystać tylko osoba, dla której Klient podał dane w formularzu Zamówienia i dla której zostało przez NAV24 założone konto na Stronie.
 6. W przypadku, w którym Klient chciałby wykupić Produkt dla większej ilości osób (np. dla pracowników swojego przedsiębiorstwa), to procedura zawarcia Umowy odbywa się poza Stroną. W tym celu Klient musi skontaktować się bezpośrednio z NAV24 (najlepiej e-mailowo pod adresem: akademia@nav24.pl). Po otrzymaniu takiego kontaktu, NAV24 przedstawi Klientowi ofertę stworzoną indywidualnie dla danego Klienta.
 7. Do zawarcia wtedy umowy zakupu Produktów dochodzi poza Stroną internetową. Warunkiem koniecznym jest:
  • opłacenie przez Klienta faktury za wykupienie Produktów, wg oferty stworzonej przez NAV24 indywidualnie dla danego Klienta;
  • złożenie oświadczenia (np. drogą mailową) o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  • podanie NAV24 danych osobowych użytkowników, dla których Klient wykupuje dostęp do Produktów dla których NAV24 założy indywidualne konta Stronie, na których użytkownicy Ci będą mieć dostęp do Produktów;
  • zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy której Klient – jako administrator danych osobowych użytkowników, dla których Klient wykupuje dostęp do Produktów – powierzy NAV24 przetwarzanie tych danych osobowych w celu utworzenia tym użytkownikom indywidualnych kont na stronie oraz świadczenia usług udostępniania Produktów oraz usługi newslettera.
 8. Klient odpowiada za przestrzeganie przez użytkowników, dla których Klient wykupuje dostęp do Produktów postanowień niniejszego Regulaminu i polityki prywatności Strony jak za własne działania lub zaniechania, wobec czego Klient zobowiązuje się poinformować tych użytkowników o treści niniejszego Regulaminu i polityki prywatności.
 9. Po założeniu przez NAV24 indywidualnych kont na Stronie, NAV24 przesyła użytkownikom na podane przez nich adresy mailowe (w tym także osobom, dla których Klient wykupuje dostęp do Produktów) maila z danymi dostępowymi. W mailach tych zawarte będą również stosowne informacje dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych przez NAV24 wraz z linkiem do Regulaminu i Polityki Prywatności. W polityce prywatności NAV24 zamieszcza klauzulę informacyjną RODO określającą zasady przetwarzania danych osobowych przez NAV24.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony należy wejść na Stronę internetową i dokonać wyboru odpowiedniego Produktu.
 2. Po wyborze przez Klienta korzystającego ze Strony odpowiedniego Produktu, zostanie on skierowany do formularza zamówienia, w którym zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, Imię, Nazwisko, numer telefonu, oraz – ewentualnie – dane do wystawienia przez Administratora faktury. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.
 3. W celu dokonania Zamówienia Produktu i tym samym zawarcia Umowy konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego, a następnie dokonanie płatności.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy dot. Produktów zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje o wykupionym Produkcie jak również wiadomość e-mail zawierającą dane do logowania (login i hasło) do indywidualnego konta Klienta na Stronie, na którym dostępne będą wykupione Produkty.
 7. NAV24 oświadcza, że jest możliwość zawarcia Umowy dot. Produktów poza Stroną internetową. W takim wypadku Klienta musi skontaktować się bezpośrednio z NAV24, który przekaże informacje i procedurę niezbędną do realizacji tego Zamówienia i zawarcia Umowy.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami, w tym zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
 2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 3. Ceny Produktów podane na Stronie dotyczą tylko oferty Strony i są ważne tylko w ofercie internetowej.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Strony, usuwania produktów z oferty Strony, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 5. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia przy wykorzystaniu Strony, na Stronie istnieje możliwość płatności wyłącznie przy wykorzystaniu usług zewnętrznych operatorów płatności, tj. systemu płatności Tpay. Korzystając z tych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.
 6. Nie ma możliwości dokonania płatności osobistej (gotówką) w przedsiębiorstwie Sprzedającego.
 7. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Opłacone przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane przez NAV24 niezwłocznie.
 2. Realizacja Zamówienia polega na przypisaniu wykupionego przez Klienta Produktu do jego indywidualnego konta na Stronie, na którym Produkt ten będzie dla Klienta dostępny.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. NAV24 oświadcza, że wszelkie Produkty dostępne na Stronie chronione są prawem autorskim – zarówno NAV24 jak i osób trzech.
 2. Ponadto Produkty, użyte w nich materiały, znaki bądź logo mogą być również chronione prawem autorskim bądź prawem własności przemysłowej.
 3. Kopiowanie i upowszechnianie Produktów, lub ich fragmentów bądź użytych w nich materiałów bądź próba ich kopiowania lub rozpowszechniania, a zwłaszcza zamieszczanie Produktów, ich fragmentów lub użytych w Produktach materiałów w sieci Internet (poza indywidualnym kontem Klienta na Stronie, na którym wykupione Produkty będą przypisane), jest zabronione i stanowi naruszenie autorskich praw twórców do tych materiałów. W razie uzyskania informacji o naruszeniu praw autorskich przez Klienta, NAV24 podejmie stosowne kroki prawne.
 4. NAV24 udziela Klientowi zezwolenia na korzystanie z Produktów wyłącznie poprzez Stronę internetową, tj. do ich oglądania i używania zgodnie z celem Produktów.
 5. NAV24 nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

VIII. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdemu  Klientowi,  będącemu  Konsumentem i korzystającemu ze Strony przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy dot. Produktu bez podania przyczyny.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Sprzedającego, w jeden z następujących sposobów:
  • wysłane pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała;
  • wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: akademia@nav24.pl;
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy z NAV24 bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji bądź przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient opłacił zamówienie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W razie złożenia przez Klienta skutecznego odstąpienia od Umowy, NAV24 ma prawo do pozbawienia Klienta dostępu do Produktu, tj. odpięcia do z indywidualnego konta Klienta na Stronie internetowej. 
 4. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy z NAV24 bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w jeden z następujących sposobów:
  • pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała;
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: akademia@nav24.pl;
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Sprzedający przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.
 3. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 zdanie pierwsze, Klient będący konsumentem może zwrócić się o interwencję do odpowiedniego organu zajmującego się prawem konsumentów w kraju, z którego dokonywane było Zamówienie. W celu uzyskania pomocy lub porady należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

XI. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Strony internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony internetowego Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:
  • pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała;
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: akademia@nav24.pl;
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony internetowego, jak również informację odnośnie oczekiwań Klienta dot. funkcjonowania Strony internetowej.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowej 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000481874, posiadającą numer NIP: 5472148066, REGON: 243394657.
 2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego oraz uprawnienia Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

XIII. NEWSLETTER

 1. Użytkownik – zarówno osoba dokonująca wykupu Produktu przy pomocy Strony jak i użytkownicy, dla których sobą trzecia wykupiła dostęp, będzie otrzymywał od NAV24 newslettera, tj. nieodpłatnie świadczoną drogą elektroniczną usługę, dzięki której Użytkownik może otrzymywać od NAV24 drogą elektroniczną wiadomości dotyczące Strony.
 2. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi newsletter jest dobrowolne. Newsletter będzie automatycznie wysyłany do wszystkich Użytkowników strony, tj. osób, które mają założone konta na Stronie.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika (bądź przez osobę trzecią) w celu założenia konta na Stronie.
 4. Użytkownik może wypisać się z newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedającego: akademia@nav24.pl.
 5. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości z żądaniem wypisania z newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

XIV. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  • dostęp do Internetu;
  • standardowy system operacyjny;
  • standardowa przeglądarka internetowa;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail;
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na Stronie. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy dot. Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz odpowiedniego dokumentu księgowego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego.  
 3. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu na Stronie.